Villkor för användning:

Genom att delta i belöningsprogrammet godkänner du automatiskt villkoren för deltagande i programmet för belöningssystemet.

1. Villkor för deltagande i programmet.
1.1 Varje fysisk person kan bli medlem i lojalitetsprogrammet - en konsument som är registrerad på Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer webbplats.
1.2 Genom att anmäla dig till programmet ger du därmed administrationen av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer samtycke till behandling av dina personuppgifter som anges nedan för att ingå och genomföra avtal om försäljning / tillhandahållande av tjänster, informera om varor, arbeten, tjänster och / eller genomföra undersökningar och forskning, deltagande i lojalitetsprogrammet, inklusive redovisning av ackumulering och användning av belöningar, för att ge dig de mest fördelaktiga personliga erbjudanden från Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer och dess samarbetspartners, skicka e-post till dig och även tillåta dig att överföra eller anförtro åt andra att behandla följande personuppgifter.
Samtycke ges till behandling av följande personuppgifter: efternamn, förnamn, patronymikon, kön, födelsedatum, mobilnummer och/eller hemtelefonnummer, e-postadress, postadress, information om köphistorik, inklusive namn på köpta varor/tjänster och deras värde, ackumulerade Rewards, samt information om intressen baserat på uppgifter om ditt beteende på Internet, i nätverken för telekommunikations- och Internetoperatörer, nätverk och/eller koalition (med deltagande av partnerföretag) lojalitetsprogram (nedan kallade personuppgifter). Under behandlingen av dina personuppgifter kommer följande åtgärder att utföras med eller utan användning av automatiseringsverktyg: insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extrahering, användning, överföring (tillhandahållande, åtkomst), avpersonifiering, blockering, radering, förstöring.
1.3 Från och med registreringen kontrollerar deltagaren självständigt ändringen av sina personuppgifter på sitt personliga konto.
1.4 Vid lämnande av falsk (felaktig) information om sig själv, samt vid för tidig ändring av föråldrad information, tar deltagaren på sig risken för eventuella negativa konsekvenser i samband med lämnande av felaktig information, upp till poängavdrag eller förbud mot deltagande i belöningssystemet.

2. Ackumulering av belöningar.
2.1 Ordningen för periodisering eller avskrivning av belöningar bestäms av administrationen av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer.
2.1.1 Belöningspoäng kan tilldelas för köp av varor. Beloppet för belöningar bestäms av administrationen av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och merGiltighetstiden för belöningar som ackumulerats för köp av varor är 180 dagar. Belöningar krediteras automatiskt till programdeltagarens belöningskonto efter onlinebetalningen för köpet, med hänsyn till mottagandet av belöningspoäng.
2.1.2 Belöningar kan samlas in genom beslut av administrationen, i form av kampanjer och reklamkampanjer.
2.1.2.1 I den kampanj som hålls inom ramen för programmet kan både alla deltagare och deras separata kategorier (målgrupper av konsumenter), som bestäms av villkoren för en viss kampanj, delta.
2.1.2.2.2 den Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer bestämmer självständigt: villkoren för kampanjen; kategorier av deltagare för vilka kampanjen genomförs.
2.1.2.3 Inbrända kampanjbelöningar återställs inte.
2.2 Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och merkan, efter eget gottfinnande, fastställa andra grunder (fall) för intjänande och/eller icke-intjänande av Belöningar, inklusive för vissa kategorier av deltagare.
2.3 När du korsar med andra kampanjer med ytterligare periodisering av belöningar, periodiseras de för varje position i checken för endast en, den mest lönsamma kampanjen. Periodiseringar på checkbeloppet tar endast hänsyn till positioner för vilka det inte fanns några andra kampanjperiodiseringar.
2.4 Belöningar kan inte bytas ut mot kontanter.
2.5 Deltagaren får bland annat inte vidta någon av följande åtgärder: ge, sälja eller på annat sätt överlåta Rewards, eller rätten att erhålla dem, till andra deltagare eller annan tredje part; överlåta Rewards eller rätten att erhålla dem som pant eller på annat sätt belasta dem och/eller rätten att erhålla dem.
2.6 Balans och detaljer - genom att klicka på denna länk kan användaren ta del av information om antalet Rewards på kontot och detaljerna kring intjäning och avskrivning av reward points.

3. Belöningarnas giltighet
3.1 Giltighetstiden för belöningar för inköp för programdeltagarens räkning är 180 dagar och kan när som helst ändras genom beslut av administrationen. Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer.
3.1.1 Om medlemmen under denna period gör ett nytt köp på Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och merefter att Rewards har ackumulerats för detta köp, är giltighetsperioden för alla medlemmens tillgängliga Rewards i den tillgängliga rabatten, med undantag för Rewards som ackumulerats i kampanjer, återigen 180 dagar (räknat från dagen för det senaste köpet på Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och merOm deltagaren inom 180 dagar från det att han eller hon fick de Rewards som ackumulerats för det senaste köpet inte har gjort något nytt köp med ackumulering av Rewards, kommer de Rewards som finns tillgängliga på hans eller hennes konto i den tillgängliga rabatten att upphöra att gälla. Brända Rewards återbetalas inte.
3.2 Giltighetsperioden för Rewards som tjänats in som en del av en kampanj bestäms av villkoren för den relevanta kampanjen, som fastställs av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer efter eget gottfinnande.
3.3 Den aktuella statusen för belöningarna på belöningskontot finns i deltagarens personliga konto på Balans och detaljer. För att undvika krav, Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer rekommenderar att medlemmarna själva håller reda på sitt saldo av Reward Points samt utgångsdatum (burnout) för Rewards som inte aktiverats i rabatten.

4. Betalning med belöningar
4.1 Vid betalning av ett köp med Rewards kan följande antal rewardpoäng användas:
4.1.1 Belöningar kan betalas ut för ett belopp som inte överstiger 100% av varukorgen.
4.1.2 Samtidigt är varor med rabatter inte uteslutna från det totala beloppet för vagnen för beräkning av den tillåtna avskrivningen med belöningar efter beslut av administrationen.
4.2 Belöningar används i kronologisk ordning: de som har det tidigaste utdelningsdatumet används först.
4.3 Betalningsvillkoren med belöningar kan när som helst ändras genom beslut av administrationen för Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer.

5. Återbetalning av produkter där belöningspoäng ingick.
5.1 Vid retur av varor som helt eller delvis betalats med Rewards kommer dessa att återbetalas till Medlemmens Reward-konto vid tidpunkten för returen. I händelse av att utgångsdatumet för Reward Points vid tidpunkten för returen har löpt ut, kommer belöningarna inte att returneras.
5.2 Om en deltagare betalar för 2 eller fler varor med Rewards och sedan returnerar en av dem, återbetalas de Rewards som använts för de returnerade varorna till deltagarens Reward-konto. Rewards som krediterats deltagarens konto kommer att vara tillgängliga för rabatt omedelbart efter att de har återförts till kontot.
5.3 Om kunden vid återlämnandet av varorna vid tidpunkten för återbetalningen inte har tillräckligt med belöningar på belöningskontot för att skriva av det belopp som tidigare upplupits för köpet och som kunden har använt, kommer det högsta möjliga antalet belöningar att skrivas av.

6. Ytterligare regler
6.1 Den Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer kan skicka information till medlemmen om bonuskontot, ackumulerade bonusar, ändringar i lojalitetsprogrammets regler genom att skicka meddelanden till mha@sunflux.dk.
6.2 För att kunna informera om nyheter och kampanjer Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer företaget kan skicka honom reklam och / eller marknadsföringsinformation om varor, verk, tjänster från Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer och dess partners, om nyheter och kampanjer genom att skicka meddelanden till mha@sunflux.dk.
6.3 Om deltagaren vill avstå från att delta i programmet måste han eller hon gå till belöningsprogrammets personliga konto Balans och detaljer och klicka på "vägra att delta" och bekräfta sedan denna avsikt.
6.4.1 Om deltagaren vill återuppta sitt deltagande i belöningsprogrammet måste han eller hon gå till belöningsprogrammets personliga konto Balans och detaljer och klicka på "Återuppta deltagande", och bekräfta sedan denna avsikt.
6.4.2 En deltagare, som har förnyat sitt deltagande, behåller alla poäng med ett kvarvarande utgångsdatum.
6.5 Deltagaren kan blockeras i belöningsprogrammet genom beslut av administrationen. Om du inte samtycker till detta beslut, vänligen kontakta administrationen. I så fall kan endast webbplatsens administration återställa deltagandet i belöningsprogrammet.
6.6 Programmets giltighetstid är inte begränsad. Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer har rätt att när som helst avsluta programmet.
6.7 Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer har rätt att när som helst ensidigt ändra villkoren för programmet. Programvillkoren med ändringar publiceras på programmets webbplats på adressen Villkor för användning.
6.8 Det dokument som bekräftar företagets skyldighet att samla Rewards på deltagarens konto är en elektronisk check (eller annat dokument som bekräftar köpet inom programmet). Alla anspråk på det faktum att belöningar uppkommer beaktas av företaget endast vid presentation av de dokument som anges ovan.
6.9 Belöningar kan skrivas av på initiativ av företaget utan föregående meddelande till programdeltagaren om de krediterats deltagarens konto felaktigt, till följd av deltagarens eller någon annans handlingar som innehåller inslag av ond tro, eller av andra skäl som fastställs genom beslut av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer Administration.
6.10 Företaget har rätt att avsluta deltagandet i programmet för alla deltagare och blockera / avbryta Reward-kontot utan föregående meddelande i fall där deltagaren: - inte följer dessa villkor, liksom villkoren för andra kampanjer i företaget; - har gjort eller avser att göra en försäljning eller köp av belöningar till tredje part; - tillät eller avser att tillåta en tredje part att göra en beställning via sitt personliga konto på Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer eller i en mobilapplikation; - har begått eller avser att begå handlingar som har betydande tecken på bedrägeri, svek eller andra manipulationer som har orsakat eller kan orsaka materiell eller moralisk skada och andra negativa konsekvenser; - missbrukar rättigheter som deltagaren har enligt programmet; - inte fyllt i de obligatoriska fälten i frågeformuläret/ansökningsformuläret eller fyllt i det felaktigt vilket förhindrar att deltagarens identitet kan bekräftas; - tillhandahåller information (felaktig information) som är vilseledande eller inte motsvarar verkligheten; - i enlighet med kraven i gällande lagstiftning; - om fakta tyder på att deltagarens inköp görs för affärsändamål, det vill säga för efterföljande försäljning / återförsäljning, eller på uppdrag av / på bekostnad av en juridisk person för att utföra en juridisk persons verksamhet, eller på uppdrag av / på bekostnad av en individ som erhållits från en grupp individer, för förvärv av utrustning för allmänt bruk och / eller donation.

WupSales - Belöningspoäng för WooCommerce
Organisationen av belöningssystemet tillhandahålls av Wupsales. Wupsales är inte ansvarig för användningsmetoder och orättvis användning av belöningssystemtjänsten för bedrägliga syften eller syften som strider mot lokal lagstiftning.
Alla inställningar och funktioner i den tillhandahållna tjänsten konfigureras personligen av Din enda kontaktpunkt för grolys, gödningsmedel, fröer och mer Administration.